3
6
8
6
2
4
1

Total Nedrivning

Scandic Entreprise udfører total nedrivninger som selektiv nedrivning

Ved selektiv nedrivning forstås, at materialer og affald udtages og sorteres i materialefraktioner. Dette sker på byggepladsen inden bortskaffelse med henblik på størst mulig grad af genanvendelse. 90-95 % af de materialer vi nedriver går til genbrug.
Først udtages farlige stoffer såsom asbest, PCB og kemikalier, herefter klargøres bygning til maskinel nedrivning ved udtagning af materialer til direkte genanvendelse, inventar og effekter.

Se mere under miljøsanering

Bygninger og konstruktioner nedtages i størst muligt omfang af maskiner monteret med klippe-, knuse- og sorteringsværktøjer.
Alt affald bortkøres til egen sortering og kommunale godkendte modtagestationer af godkendte transportører. Deponi og transport dokumenteres jf. vort kvalitetsystem.

Håndtering af affald:
Vi sikrer at alt byggeaffald bliver håndteret korrekt efter gældende lovgivning. Dette indebærer eksempelvis sortering, bortskaffelse eller anvendelse som genbrugsmateriale på en af kommunens anviste genbrugspladser eller modtagelsesanlæg. Denne proces foregår altid med omtanke for miljøet.

Vi håndterer projekter på Sjælland. Dette være sig både små, mellemstore og komplicerede projekter.

Vi står klar med den nødvendige ekspertise der skal til for at blive din ideelle samarbejdspartner.

Få et overblik over vores referencer i totalnedrivning

Lovgivning

Rammelovgivningen for miljøområdet er ‘Miljøbeskyttelsesloven’, hvor du kan læse mere om bortskaffelse af affald på Retsinformations hjemmeside.

Miljøbeskyttelsesloven (nyt vindue)

Du kan finde reglerne for kommunernes håndtering af affald i bekendtgørelsen om affald. Se bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Affaldsbekendtgørelsen (nyt vindue)

Miljøstyrelsen har en oversigt over alle kommuners affaldsregulativer.

Kommunale affaldsregulativer (nyt vindue)