3
6
8
6
2
4
1

PCB-sanering

PCB sanering hos Scandic Entreprise

Det miljø – og sundhedsskadelige stof PCB har vist sig at være et udbredt problem i danske bygninger.

Scandic Entreprise tager udgangspunkt i den instruks, som er udarbejdet af Arbejdstilsynet (AT-intern instruks nr. 19/2007 vedrørende PCB-holdige byggematerialer).

Scandic Entreprise bruger sine mange års erfaringer fra arbejdet omkring PCB-sanering med løsning  i forbindelse med bygningsrenoveringer og sanering hvor der forefindes PCB, ligesom et tæt samarbejde med Arbejdstilsynet er medvirkende til, at lovkrav i forbindelse med miljø – og sundhedsskadelige stoffer overholdes.

PCB-analyser

Scandic Entreprise tilbyder en gennemgang af jeres bygning, byggeplads, område eller lignende for PCB-holdige materialer. Vi har stor erfaring med både prøvetagning, samt udtagelse af prøver, samt det nødvendige kendskab til, hvilke materialer der kan forekomme PCB i, hvorfor vi nemmere kan udtage relevante prøver, de steder, hvor der kan være tvivl om materialet.

Alle prøver sendes til et uafhængigt laboratorie, til analyse for PCB.

PCB-registreringer

Ved ombygning, nedrivning ol. er det lovpligtig, at bygherren registrerer PCB. Steder, hvor der findes PCB er fugemasse, termoruder, maling, og hvor mennesker færdes, er det tilrådelig at udarbejde en egentlig PCB-rapport.

Scandic Entreprise udarbejder rapporter, for både bygherrer og rådgivere.

Vi afgiver tilbud på en PCB-registrering og udarbejder samtidig arbejde og tidsplan.

Hvor findes PCB?

PCB er en forkortelse for Polyklorerede Biphenyler.  Polyklorerede Biphenyler er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljø- og sundhedsskadelige.

Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker og dyr, og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1. januar 1977. Internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer, og verden over er der vedtaget handlingsplaner for at få indsamlet og destrueret PCB og PCB- holdige produkter.

For at PCB kan håndteres forsvarligt i byggesagen, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor der findes PCB og hvilke koncentrationer af PCB, der er i materialet. PCB findes udbredt i fugematerialer fra perioden 1950-1977, og i fuger er det ikke usædvanligt, at koncentrationen af PCB er høj (10-30 % af fugens samlede vægt). PCB i kantforseglingen på termoruder fra samme periode er ligeledes et udbredt problem.

Statens Byggeforskningsinstitut har samlet stor viden om PCB i bygninger.

PCB-guiden kan borgere, byggevirksomheder, kommuner og bygningsejere hente mere information om, hvordan PCB håndteres i boliger og bygninger.